HOTĂRÂRE nr. 475 din 23 mai 2007

privind aprobarea Planului naţional de cercetare-dezvoltare şi inovare II, pentru perioada 2007-2013            

 
 EMITENT:     GUVERNUL

PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 371 din 31 mai 2007

 

  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al <LLNK 12002    57130 302  45 44>art. 45 din Ordonanta Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin <LLNK 12003   324 10 201   0 18>Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare,  

Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  

    ART. 1

    Se aproba Planul naţional de cercetare-dezvoltare şi inovare II, pentru perioada 2007-2013, denumit în continuare Planul naţional II (PN II).

    ART. 2

    (1) Programele componente ale Planului naţional II sunt următoarele:

    a) Resurse umane, pentru creşterea numărului de cercetători, îmbunătăţirea performantelor acestora şi creşterea atractivitatii carierei în cercetare;

    b) Capacităţi, pentru a permite cercetatorilor sa lucreze utilizând aparatura performanta, sa beneficieze de managementul adecvat şi sa menţină o relatie permanenta cu nevoile socioeconomice;

    c) Idei, pentru dezvoltarea cunoaşterii, avându-se în vedere importanta cercetării fundamentale şi faptul ca ea asigura o baza solida cercetării aplicative şi dezvoltării tehnologice, atât prin idei, cat şi prin capacitatea de formare a personalului cu calificare inalta, necesar acestor activităţi;

    d) Parteneriate în domeniile prioritare, pentru crearea condiţiilor pentru o mai buna colaborare între diferitele entităţi de cercetare-dezvoltare şi inovare, operatori economici şi/sau unităţi ale administraţiei publice, cu scopul de a oferi soluţii la probleme identificate în cadrul următoarelor direcţii de cercetare:

    1. tehnologia informatiei şi comunicaţii;

    2. energie;

    3. mediu;

    4. sănătate;

    5. agricultura, siguranta şi securitate alimentara;

    6. biotehnologii;

    7. materiale, procese şi produse inovative;

    8. spaţiu şi securitate;

    9. cercetare socioeconomica şi umanista;

    e) Inovare, pentru susţinerea proiectelor de cercetare precompetitiva şi/sau competitivă, iniţiate de operatori economici şi realizate în colaborare cu entităţi de cercetare-dezvoltare şi inovare, precum şi dezvoltarea infrastructurii de inovare;

    f) Susţinerea performantei instituţionale, pentru a permite, prin mecanisme bazate pe competiţie, entitatilor de cercetare performanţe, publice sau nonprofit, sa-şi implementeze strategiile proprii de dezvoltare, în acord cu Strategia nationala de cercetare-dezvoltare şi inovare.

    ART. 3

    (1) Principiile construcţiei Planului naţional II, descrierea celor 6 programe componente, inclusiv rezultatele consultărilor privind domeniile de cercetare fundamentală cu potenţial din România, cuprinzând obiectivele generale, obiectivele specifice, direcţiile de acţiune şi indicatorii specifici, sunt prevăzute în anexa nr. 1.

    (2) Implementarea Planului naţional II se realizează prin cele 6 programe componente.

    (3) Instrucţiunile specifice programelor şi detaliile de implementare, stabilite în acord cu prevederile prezentei hotărâri şi cu cele ale <LLNK 12007   217 20 301   0 33>Hotărârii Guvernului nr. 217/2007 privind aprobarea Strategiei naţionale în domeniul cercetării-dezvolta rii şi inovarii pentru perioada 2007-2013, se cuprind în Pachetul de informaţii al fiecărui program, care se aproba prin decizie a preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică.

    ART. 4

    (1) Suma maxima alocata de la bugetul de stat pentru finanţarea Planului naţional II este de 15.000 milioane lei, repartizata pe programele componente şi domenii prioritare, conform prevederilor anexei nr. 2.

    (2) Suma stabilită potrivit prevederilor alin. (1) reprezintă plafon de angajare a fondurilor bugetare pentru programele componente ale Planului naţional II în perioada 2007-2013.

    (3) Plafoanele de angajare a fondurilor bugetare pe programele componente şi domeniile prioritare ale Planului naţional II, pe perioade multianuale, se stabilesc prin decizie a preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică.

    (4) Bugetele anuale de plati se stabilesc prin decizie a preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică, în acord cu prevederile alin. (3) şi cu respectarea limitelor de cheltuieli stabilite cu aceasta destinaţie prin legile bugetare anuale.

    (5) Plăţile aferente angajamentelor asumate pe durata aprobată a Planului naţional II pot fi eşalonate şi după aceasta perioada, pana la finalizarea tuturor acţiunilor cuprinse în plan, cel mai târziu în anul 2015.

    ART. 5

    (1) Monitorizarea, evaluarea şi întreprinderea măsurilor corective necesare pentru realizarea obiectivelor şi indicatorilor de performanta stabiliţi pentru Planul naţional II se realizează de către Autoritatea Nationala pentru Cercetare Ştiinţifică, denumita în continuare A.N.C.S., utilizându-se inclusiv rapoarte realizate de experţi independenţi.

    (2) A.N.C.S., pe baza acţiunilor întreprinse potrivit prevederilor alin. (1), va prezenta Guvernului rapoarte intermediare privind stadiul derulării Planului naţional II, conform periodicitatii şi procedurilor prevăzute în anexa nr. 1.

    (3) A.N.C.S., după finalizarea Planului naţional II, cel mai târziu în anul 2015, va realiza şi prezenta Guvernului propriul raport şi un raport de evaluare realizat de experţi independenţi, privind implementarea şi gradul de realizare a scopului şi obiectivelor propuse pentru Planul naţional II.

    ART. 6

    (1) Conducerea programelor cuprinse în Planul naţional II se realizează în sistem descentralizat, cu excepţia programelor Susţinerea performantei instituţionale şi Capacităţi, care se conduc direct de către A.N.C.S., astfel:

    a) programele Resurse umane şi Idei, de către Unitatea Executivă pentru Finanţarea Învăţământului Superior şi a Cercetării Ştiinţifice Universitare;

    b) programul Parteneriate în domeniile prioritare, de către Centrul Naţional de Management Programe;

    c) programul Inovare, de către Agenţia Managerială pentru Cercetare Ştiinţifică, Inovare şi Transfer Tehnologic "Politehnica".

    (2) În baza caracterului de recurenta al contractului încheiat de către A.N.C.S. cu instituţiile şi unităţile prevăzute la alin. (1), acestea dobândesc calitatea de autoritate contractantă pentru sumele alocate din bugetul de stat pentru finanţarea de proiecte.

    ART. 7

    În cazul existenţei unor contracte de finanţare încheiate în condiţiile legii, din bugetul programului, pe baza prevederilor acestora se vor stabili:

    a) perioade ştiinţifice şi tehnice, prevăzute în instrumentele de planificare şi programare, având durata de minimum 6 luni şi maximum un an, cu excepţia primului an de derulare a proiectului pentru care durata poate fi mai mica, dar nu mai puţin de 3 luni;

    b) posibilităţi de efectuare a unor plati în avans pentru realizarea activităţilor contractate pe durata unui an bugetar, în limita de pana la 30% din valoarea anuala a programului/proiectului prevăzută în contract, precum şi modalităţile de decontare a cheltuielilor după încheierea fiecărei perioade de raportare ştiinţifică şi tehnica şi cele de efectuare a plăţilor.

    ART. 8

    (1) Sumele alocate de la bugetul de stat pentru finanţarea Planului naţional II şi a programelor componente se repartizează astfel:

    a) minimum 95% pentru finanţarea activităţilor de derulare a proiectelor selectate, în scopul realizării obiectivelor planului.

    Finanţarea se realizează prin contracte de finanţare, având ca obiect finanţarea realizării activităţilor din cadrul proiectului.

    b) maximum 5% pentru conducerea Planului naţional II şi a programelor componente.

    (2) Pentru conducerea Planului naţional II, A.N.C.S. efectuează cheltuieli pentru:

    a) promovarea la nivel naţional şi regional a Planului naţional II şi a programelor componente, prin editarea de materiale promotionale, publicitate, organizarea şi/sau participarea la seminarii dedicate, sesiuni de instruire a evaluatorilor şi altele asemenea;

    b) tariful aferent serviciilor specifice necesare conducerii programelor componente realizate de către instituţiile şi unităţile stabilite la art. 6 alin. (1);

    c) participarea la acţiuni şi activităţi organizate de Comisia Europeană şi statele membre, care sunt în acord cu scopul şi obiectivele Planului naţional II şi ale programelor componente, în conformitate cu reglementările legale în vigoare;

    d) servicii de consultanţa, expertiza, asistenta tehnica şi dotări independente necesare pentru coordonarea şi controlul implementarii programelor componente şi evaluarea Planului naţional II.

    (3) Prin decizie a preşedintelui A.N.C.S. se stabilesc modalităţile de plata şi cuantumurile sumelor reprezentând indemnizaţii, cheltuieli de diurna şi transport, precum şi alte cheltuieli necesare pentru activităţile de evaluare independenta realizate de experţii individuali, inclusiv din străinătate, utilizaţi de A.N.C.S. sau de instituţiile şi unităţile care asigura conducerea programelor componente, în condiţiile legii.

    (4) Selecţia experţilor individuali se face, conform principiilor şi procedurilor de buna practica utilizate la nivel internaţional, de A.N.C.S. sau de instituţiile şi unităţile care asigura conducerea programelor componente, din rândul persoanelor cuprinse în Registrul de experţi evaluatori înfiinţat şi administrat de A.N.C.S..

    (5) Anual, A.N.C.S. va face publica lista cuprinzând numele experţilor folosiţi în anul precedent pe fiecare program component.

    (6) Cheltuielile eligibile care pot fi angajate din bugetul alocat proiectelor finanţate în cadrul programelor componente ale Planului naţional II respecta reglementările în vigoare privind stabilirea categoriilor de cheltuieli pentru activităţi de cercetare-dezvoltare şi de stimulare a inovarii, finanţate de la bugetul de stat.

    ART. 9

    (1) Plafoanele salariale, asa cum au fost ele stabilite prin anexa la <LLNK 12003   327 20 301   0 33>Hotărârea Guvernului nr. 327/2003 privind plafoanele pe baza cărora se calculează costurile salariale directe la contractele de finanţare încheiate din fonduri bugetare, se înlocuiesc, pentru proiectele şi acţiunile realizate în cadrul Planului naţional II, cu cele prevăzute în anexa nr. 3.

    (2) Limitele maxime stabilite în cadrul plafoanelor salariale prevăzute la alin. (1) se aplica la suma venitului brut obţinut de o persoana, din participarea la realizarea de proiecte în cadrul Planului naţional II.

    ART. 10

    (1) Contractarea, finanţarea, monitorizarea şi evaluarea proiectelor realizate în cadrul programelor se realizează conform prevederilor prezentei hotărâri, completate cu prevederile normelor metodologice aprobate prin <LLNK 12004  1265 20 301   0 35>Hotărârea Guvernului nr. 1.265/2004, respectiv prin <LLNK 11996   735 20 301   0 33>Hotărârea Guvernului nr. 735/1996 privind aprobarea Regulamentului de acordare a granturilor pentru cercetare ştiinţifică.

    (2) Prin Pachetul de informaţii al fiecărui program, aprobat prin decizie a preşedintelui A.N.C.S., în acord cu principiile şi procedurile stabilite prin <LLNK 12007   217 20 301   0 33>Hotărârea Guvernului nr. 217/2007 şi prin prezenta hotărâre, se stabilesc instrumentele şi categoriile de proiecte pentru care evaluarea se desfăşoară conform acestora sau cele pentru care nu este necesară îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 43 şi 51 din Normele metodologice aprobate prin <LLNK 12004  1265 20 301   0 35>Hotărârea Guvernului nr. 1.265/2004.

    ART. 11

    În aplicarea prevederilor prezentei hotărâri pot fi emise instrucţiuni care se aproba prin decizie a preşedintelui A.N.C.S. şi care se publica pe pagina de internet a acesteia, precum şi prin alte mijloace de informare specifice domeniului.

    ART. 12

    Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

                                 PRIM-MINISTRU

                            CALIN POPESCU-TARICEANU

 

                                Contrasemnează:

                                ---------------

                              Ministrul educaţiei, cercetării şi tineretului,

                                                 Cristian Mihai Adomnitei

                                Ministrul muncii, familiei şi egalităţii de sanse,

                                                              Paul Pacuraru

                                                Ministrul economiei şi finanţelor,

                                                          Varujan Vosganian

    Bucureşti, 23 mai 2007.

    Nr. 475.

 

 

Anexa 1: PLANUL NAŢIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE ŞI INOVARE PENTRU PERIOADA 2007-2013 PN II
 
Anexa 2: FINANŢAREA PN II DE LA BUGETUL DE STAT
 
Anexa 3: PLAFOANELE pe baza cărora se calculează costurile salariale directe la contractele de finanţare încheiate începând cu luna mai 2007 din fonduri bugetare alocate Planului naţional II