Buletin informativ intern   

 Cuprins » LifeLong Learning » Anunţ 9                                                                                                                               Anunţ 8  «   » Anunţ 10
LIFELONG LEARNING 2011 - eac/49/10
  
În fiecare an, Comisia Europeană stabileşte, într-un Apel de propuneri, priorităţile pentru Programul LifeLong Learning al Uniunii Europene. Programul LifeLong Learning constă din:
 

»  programe sectoriale: Comenius, Erasmus, Leonardo da Vinci şi Grundtvig
»  program transversal axat pe domenii intersectoriale (activităţi cheie)

»  Programul Jean Monnet

 
Programul COMENIUS (Învăţământul preuniversitar) - se adresează tuturor membrilor comunităţii educaţionale: elevi, profesori, autorităţi locale, asociaţii ale părinţilor, organizaţii neguvernamentale, institute de formare a profesorilor, universităţi şi alţi membri ai personalului educaţional.
 
Programul ERASMUS (Învăţământul universitar) - este programul comunitar pentru mobilitate şi cooperare în învăţământul superior. Diferitele sale acţiuni se adresează nu numai studenţilor care doresc să studieze şi să lucreze în străinătate, ci şi cadrelor universitare şi personalului din întreprinderi care intenţionează să predea în străinătate, precum şi personalului din învăţământul superior dornic să se instruiască în străinătate. În plus, programul sprijină instituţiile de învăţământ superior în vederea colaborării în cadrul unor programe intensive, reţele şi proiecte multilaterale, ca şi a dezvoltării de relaţii cu mediul de afaceri. Exemple de acţiuni: Carta universitară ERASMUS, Certificatul ERASMUS, Vizite pregătitoare, Proiecte multilaterale, Organizare de mobilităţi, Mobilitate studenţi, Plasamente studenţi, Mobilitatea personalului, Formarea personalului, Limbi străine, Programe intensive, Reţele universitare,  
 
Programul LEONARDO DA VINCI (Formarea profesională) - asigură legătura între politicile educaţionale şi domeniul educaţiei şi instruirii vocaţionale (VET). Proiectele se adresează persoanelor care doresc să-şi perfecţioneze competenţele, cunoştinţele şi abilităţile prin efectuarea unui stagiu în străinătate, precum şi persoanelor din domeniul formării profesionale interesate de cooperarea la nivelul întregii Europe, cu scopul de a spori atractivitatea, calitatea şi performanţele sistemelor şi practicilor VET. Exemple de acţiuni: Mobilitate profesionişti, Parteneriate, Transfer de inovaţie, Reţele, Dezvoltarea inovaţiei,
 
Programul GRUNDTVIG (Educaţia adulţilor) - se adresează nevoilor de predare şi învăţare existente în toate formele educaţiei adulţilor, care nu au un caracter predominant de formare profesională, precum şi instituţiilor şi organizaţiilor care furnizează sau facilitează diverse modalităţi de învăţare pentru adulţi – de natură formală, non-formală sau informală – inclusiv acelora implicate în formarea iniţială şi continuă a personalului. Exemple de acţiuni: Vizite şi schimburi, Voluntariat seniori
 
Activitatea cheie 1 (Cooperare strategică şi inovaţie în învăţarea pe tot parcursul vieţii) - susţine financiar vizitele de studiu ale specialiştilor în învăţământ şi formare profesională, precum şi studiile şi cercetările comparative în aceste domenii la nivel european. Principalele obiective sunt susţinerea dezvoltării de politici şi a cooperării în învăţarea pe tot parcursul vieţii şi obţinerea de date, statistici şi analize comparabile.
 
Activitatea cheie 2 (Limbi străine) - urmăreşte promovarea învăţării limbilor şi diversitatea lingvistică în Europa.
 
Activitatea cheie 3 (Dezvoltarea conţinuturilor pe baza TIC) - vizează exploatarea posibilităţilor tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor (TIC) pentru crearea de practici inovatoare în învăţământ şi formare profesională, îmbunătăţirea accesului la învăţarea pe tot parcursul vieţii şi susţinerea dezvoltării de sisteme de management avansate.
 
Activitatea cheie 4 (Diseminarea şi exploatarea rezultatelor) - Activităţile şi proiectele finanţate de Programul de Învăţare pe tot parcursul vieţii sau de programele anterioare trebuie aduse la cunoştinţa potenţialilor utilizatori în scopul de a le maximiza impactul.
 
Acţiunea Jean Monnet - stimulează predarea, cercetarea şi reflecţia privind integrarea europeană în instituţiile de învăţământ superior din întreaga lume. Întrucât proiectele se derulează pe cinci continente, de acest program beneficiază anual până la 250.000 de studenţi.
 
Granturile operaţionale - de finanţare a unor instituţii desemnate, de interes european.
 
Găsiţi în Cererea de propuneri 2011 – EAC/49/10, apelurile active pentru anul 2011 şi termenele limită programate pentru depunerea candidaturilor.
 
Gasiţi detalii suplimentare în:
 
»  Programul LongLife Learnig - Cerere generală de propuneri 2011-2013 - Priorităţi strategice
»  Ghidul candidatului 2011 - Partea I: Dispoziţii generale
»  Ghidul candidatului 2011 - Partea a II-a: Sub-programe şi acţiuni
»  Ghidul candidatului 2011 - Partea II b: Explicarea acţiunilor
 
Consultaţi de asemenea Pagina Apelului precum şi site-ul Agenţiei Naţionale ANPCDEFP